Installations- och bruksanvisning

Veda-värmepannans installations- och bruksanvisning

Installation

Vid installation av pannan notera följande :

  • Det är fördelaktigt för smidig vedpåfyllning och uraskning om pannan monteras c:a 15-20 cm över golvet.
  • Returvattnet till pannan skall vara över 70 ° C för att pannan skall fungera tillfredställande så att brännytorna hålls rena. Detta åstadkoms lämpligen med en termostatstyrd laddningspump , till exempel, Laddomat 21.
  • Vid den första upphettningen kan en väsentlig mängd vatten kondenseras inuti pannan och det kommer att rinna ut i den nedre luckan.
  • Om man använder en fläkt istället för självdrag, så måste även en rökgastermostat monteras för att reglera fläktens varvtal så att man undviker överhettning av skorstenen.

Expansionskärl

Expansionskärlets volym skall vara minst 10%, men helst 15% av hela vattensystemets volym för att undvika för stora tryckvariationer i systemet.

Bränsle

Veda-pannan är konstruerad först och främst för vedeldning. Men också flis, pellets, briketter och torv kan användas. Vid använding av andra bränslen än ved gör man ett hål i ena sidan av pannan och monterar en brännare där, samt tar bort rostret i pannan. Man kan även montera en oljebrännare på samma sätt. Vid vedeldning är det viktigt att veden är tillräckligt torr.

Pannan

När man eldar med ved skall man iakttaga att värmeeffekten, till skillnad från t ex en oljebrännare, varierar kraftigt över förbränningsförloppet. De tre faser som förekommer är : antändning-, förbrännings- och glöd-fas. Därför rekommenderas användning av en ackumulatortank tillsammans med pannan för att effektivt kunna tillgodogöra sig den avgivna värmeffekten från veden.

Keramiska delar

Innan de keramiska delarna används skall de först lufttorkas 2-3 veckor (utförs på fabriken). Efter det värmer man försiktigt upp dem t ex med en värmefläkt. De första gångerna eldar man försiktigt.

Efter varje sådan eldning lämnar man luckan och spjället öppet.

Tändningsfas

Öppna bypass-spjället genom att lyfta och dra det utåt. Pannan tänds genom påfyllningsluckan som sedan skall hållas öppen en liten stund till dess att veden brinner bra (Efter det stänger man den och startar fläkten). När pannan är tänd så stänger man bypass-spjället genom att lyfta och skjuta in det. Efter det kan man kontrollera lågans färg och storlek genom sekundärluftsluckan.

Om det inte är tillräckligt drag i pannan, t ex på grund av väderförhållanden, kan man ha bypass-spjället öppet lite längre.

Förbränningsfas

Det är i denna fas som vattnet i pannan stiger över 72°C och vattnet börjar cirkulera utifrån pannan till ackumulatortanken vid användning av termostatstyrd ackumulatortankspump. Observera att detta är den rekommenderade användningen.

Det är VIKTIGT att temperaturen i ackumulatortanken ej överstiger 95°C.

Om veden brinner ojämt kan man placera den tjockaste veden i mitten och den klenare runt om i pannan. Vid behov kan sekundärlufts-luckan hållas öppen.

Sotning

Pannans verkningsgrad sjunker kraftigt vid sotiga förbränningsytor och speciellt viktigt är att konvektionsrören är utan beläggning. Rören sotas med den medföljande borsten. Med den medföljande skrapan rengörs pannans insida och de underliggande rökkanalerna.

Ackumulatortank

Vid eldning med ved skall man använda sig av en ackumulatortank för att kunna ta tillvara den energi som avges. Till ackumulatortanken kan man även ansluta elpatron och t ex solpaneler.

Ackumulatoranken skall dimensioneras efter uppvärmings- och varmvattens-behovet. Som riktvärde kan man använda att en tank om 1.5-2.5 kubikmeter räcker till en boyta om 150 m2. Men tankens storlek påverkar också hur ofta man behöver elda.

För närmare information om ackumulators konstruktion hänvisas till tillverkarens hemsida.

Ackumulatortankens energimängd

Om temperaturn på vattnet i en 3000 liter stor ackumultortank t ex sjunker från 90°C till 30°C så motsvarar detta en energimängd om 200kWh.

Tips

För att sedan optimera användnigen av den lagrade energin i ackumulatortanken använder man med fördel ett reglersystem för värmecirkulationen, t ex Ouman EH800, som även kan framkopplas med en yttertemperturgivare för att optimera enerigåtgången och ge en jämn temperatur i huset.

Garanti

Garantin gäller i fem (5) år

Garantin gäller vattentäthet och eventuella material- och tillverkningsfel

Detta under förutsättning att driftstemperaturen är minst +70C

Garantin gäller ej fel orsakade av:

  • felaktig installation
  • överhetting/kokning
  • vårdslös användning
  • normalt slitage

Garantin omfattar ej rostret

Garantin gäller ej om man inte följt installations- och bruks-anvisningar eller har påbörjat egen reparation utan tillverkarens tillstånd. För en garantireparation skall även garantibeviset uppvisas.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella indirekta kostnader orsakade av fel på pannan eller dess användning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att avgöra hur en garantireparation skall utföras så att pannan återställs i fullgott skick.